Clash of Lords-1-www.AndroidBaz.Com

به بازی نبرد پادشاهان خوش آمدید !قلب تپنده بازی جایی که جادو و حمله همه در نوک انگشتان شماست !جستجو را کامل کنید،مواد معدنی را جمع آوری کنید و ارتش خود را رهبری کنید و جادوگران را شکست دهید